Πληροφορίες – εργαλεία για τον επαγγελματία

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δυνατότητας και της ικανότητας επαγγελματιών υγείας και κοινωνικών επιστημόνων για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της άνοιας. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος θα αναπτυχθούν εξειδικευμένα εργαλεία που θα είναι διαθέσιμα στους επαγγελματίες και τα οποία περιλαμβάνουν: Εγχειρίδιο παρεμβάσεων και φάκελο ωφελούμενων.

Επιπρόσθετα, θα παρέχεται στους επαγγελματίες εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στόχος της εκπαίδευσης θα είναι η ενημέρωση και η κατάρτιση για θέματα σχετικά με την Άνοια, την πρόληψη της και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, καθώς και η κατάρτιση στη χρήση των εγχειριδίων παρέμβασης και του φακέλου του ασθενούς  που θα αναπτυχθούν στην πρώτη φάση υλοποίησης του έργου. Με αυτό τον τρόπο θα μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου και σε συνδυασμό με τις ενέργειες δημοσιότητας θα επιδιωχθεί η υιοθέτηση του μοντέλου και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (κινητές μονάδες ψυχικής υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες ΟΤΑ κ.λπ.).

Τα εργαλεία για τον επαγγελματία και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι διαθέσιμα το δεύτερο τρίμηνο του 2015.